Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Equimatch                                       16-08-2022, vs.6

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die Equimatch, gevestigd te Lunteren, hierna te noemen Equimatch, is aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen Equimatch en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt. Equimatch publiceert deze algemene voorwaarden altijd op haar website/webshop. Op eerste verzoek zal Equimatch desgevraagd voorts een kopie van de dan geldende voorwaarden elektronisch toesturen. Mocht dit laatste niet mogelijk zijn dan zal in goed overleg een andere verzendwijze worden afgesproken.
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden. 
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door Equimatch zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. 
1.4. Equimatch accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voor zover Equimatch (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst. 
1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde. 
1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, en elke rechtspersoon die met Equimatch een overeenkomst aangaat. 
1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen Equimatch en opdrachtgever kunnen zijn en door of via Equimatch kunnen worden verkocht en geleverd.
1.8. Ingeval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden dan blijft de overeenkomst en het resterende deel van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen overeenkomstig de bedoeling van de overeenkomst in goed overleg trachten tot een juiste bepaling te komen.
1.9. Ingeval van strijdigheid geldt voor rechtspersonen het gestelde in de overeenkomst en heeft de consument het recht om te kiezen tussen het gestelde in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden.
1.10. Ingeval zich een situatie voordoet waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zullen partijen handelen naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.11. Van toepassing is het Privacy beleid dat bijlage is en behoort bij deze algemene voorwaarden. Het Privacy Beleid wordt steeds gepubliceerd op de website/webshop van Equimatch.

Artikel 2. Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van Equimatch, daarom exclusief verzendkosten en emballage, en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (doorgaans bij B2B), inclusief omzetbelasting. 
2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden Equimatch alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.
2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en productinformatie, zoals in de webwinkel en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden Equimatch daarom uitsluitend voor zover deze bij opdracht bevestigd worden door Equimatch. 
2.4. Alle overige door Equimatch verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.
2.5. Afbeeldingen, specificaties e.d. in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3. Overeenkomst 
3.1 Overeenkomsten met Equimatch zijn pas bindend nadat deze door Equimatch schriftelijk zijn bevestigd. 
3.2. Equimatch heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van Equimatch opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.
3.3 Equimatch heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Personen zonder vaste woon of verblijfplaats kunnen uitsluitend en alleen op afspraak gebruikmaken van de afhaaloptie. Legitimatie is dan verplicht.
3.4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Niet alle op de website vermelde (maten van) producten zijn op voorraad. Equimatch probeert na ontvangst van een bestelling opdrachtgever zo snel mogelijk daarover te informeren.

Artikel 4. Prijzen 
4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan 
4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden Equimatch niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.
4.3. Voor de prijzen van diensten geldt dat Equimatch het recht heeft om de overeengekomen prijs na het afsluiten van de overeenkomst te verhogen met tussentijdse stijgingen van lonen, sociale lasten en andere overheidsheffingen. 
4.4. Equimatch kan de prijzen van artikelen alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop.

Artikel 5. Levering 
5.1. Door Equimatch afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. Equimatch dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Levering dient tenminste binnen dertig dagen plaats te vinden. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren. Indien levering van een artikel niet meer mogelijk is zal Equimatch, in overleg met opdrachtgever, zich inspannen om een vervangend artikel te leveren. 
5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
5.3. Verzending van artikelen geschiedt op een door Equimatch aan te geven wijze. De meerkosten van een door opdrachtgever gewenste andere wijze van transport zijn voor rekening van opdrachtgever. 
5.4. Als plaats van levering geldt het woonadres van opdrachtgever dat het laatst aan Equimatch kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van bezorging bij Equimatch, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Wijzigingen 
6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. 
6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan Equimatch te worden doorgegeven. 
6.3. Wijzigingen kunnen de levertijd veranderen.

Artikel 7. Annulering en retouren 
7.1. Opdrachtgever heeft het recht om, ongeacht de reden, binnen 30 dagen na de datum van bestelling de opdracht schriftelijk of per e-mail (naar [email protected]) te annuleren.  
7.2. Opdrachtgever heeft voorts het recht om, ongeacht de reden, geleverde artikelen binnen 30 dagen na levering terug te sturen. Daarbij kan opdrachtgever aangeven of hij de artikelen wenst te ruilen of dat hij het aankoopbedrag wenst terug te ontvangen. Onder aankoopbedrag wordt de prijs van het artikel verstaan inclusief verzendkosten.

Artikel 8. Terugbetaling 
8.1. Equimatch zal eventueel aan opdrachtgever terug te betalen bedragen binnen uiterlijk 10 werkdagen, nadat de verschuldigdheid is vastgesteld en door Equimatch is erkend, voldoen.

Artikel 9. Reclame 
9.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen vijftien dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld bij Equimatch. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin het artikel is geleverd. 
9.2. Equimatch zal na ontvangst van een klacht de klacht binnen veertien dagen beoordelen en controleren. 
9.3. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
9.4. Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op: ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10. Garantie 
10.1. Gedurende een nader over een te komen periode –doorgaans twaalf (12) maanden, geeft Equimatch een garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan. 
10.2. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt tevens niet voor andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten. Voorts is de garantie niet van toepassing ingeval de overeenkomst de koop en verkoop van gebruikte artikelen betreft. Garantie wordt niet verstrekt op loon en gewerkte uren, deze worden in rekening gebracht. 
10.3. De garantie van Equimatch gaat nimmer uit boven de door de fabrikant verstrekte garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1. Equimatch is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door: overmacht, handelen of nalaten van opdrachtgever of zijn ondergeschikten of door opdrachtgever te werk gestelde personen of instanties, nalatigheid van opdrachtgever in het onderhouden van het artikel, normale slijtage door gebruik, verkleuring bijvoorbeeld door inwerking van licht, enige andere van buiten komende oorzaak. 
11.2. Equimatch is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van opdrachtgever of van derde voor zover deze schade is ontstaan door schuld van Equimatch of haar medewerkers of van de door Equimatch te werk gestelde derden. 
11.3. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook is voorts beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van Equimatch dekt. 
11.4. Equimatch zal zich zorgvuldig verzekeren en verzekerd houden tegen schade als hier bedoeld. 
11.5. Equimatch is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1. Alle geleverde artikelen, zaken of goederen zijn en blijven eigendom van Equimatch tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Equimatch kan het geleverde terugvorderen ingeval opdrachtgever in gebreke blijft te betalen. 
12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de beschikkingsmacht over het geleverde over te dragen aan derden of anderszins in de beschikkingsmacht van derden te brengen zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 13. Ontbinding 
13.1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij. 
13.2. Equimatch heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of inden blijkt van het voornemen van opdrachtgever om het land waarin hij woont te verlaten. In al deze gevallen zijn alle vorderingen van Equimatch op opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14. Betaling 
14.1. Betaling van artikelen dient, tenzij Equimatch uitdrukkelijk een andere optie biedt, steeds voor of bij levering te geschieden. 
14.2. In geval van levering van diensten dient betaling als volgt te geschieden: 50% bij opdracht, 25% bij levering en 25 % binnen veertien dagen na de datum waarop de nacalculatie factuur wordt opgemaakt. 
14.3. Equimatch is gerechtigd om na de vervaldatum direct rente, te weten 1% per maand, in rekening te brengen over de vervallen bedragen. 
14.4 Equimatch is voorts gerechtigd om alle incasso kosten, dus ook de buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Toepasselijk Recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten en transacties van Equimatch is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 16. Identiteit ondernemer
Hennie's Horse Equipment, in deze handelend onder de naam Equimatch
Bisschopweg 17A
6741 LC Lunteren
Telefoonnummer: 06-13569453 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Email: [email protected]
KvK nummer: 09167164
BTW nummer: NL001916096B63


Wij werken zorgvuldig met cookies. Kijk gerust voor meer informatie op onze Privacy Policy pagina. Manage cookies